Vårdkvalitet

Metodisk helhetsvård utgår från den enskilda människans behov och resurser ur såväl fysisk som social, psykisk och andlig synvinkel. I hospicevård ingår därför mycket mer förutom den traditionella biomedicinska vården. Här är livskvalitet det mest väsentliga och den enskildes möjlighet att tillsammans med sina närstående och vänner få utforma den sista tiden i livet efter egen önskan. Detta kräver flexibilitet och ett speciellt förhållningssätt från personalens sida.

Personalen har hög kompetens för att kunna genomföra aktiv symtomlindring med individuell vårdplanering . Omsorgsfull dokumentation och utvärdering av vårdinsatserna är viktiga förutsättningar. Personal på Hospice Gabriel har varit delaktiga i arbetet med att framställa en bok om hur vi arbetar på olika hospice i Sverige, för att optimera vårdkvaliteten. Boken heter "De 6 S:n - en modell för personcentrerad palliativ vård" och finns på Studentlitteratur.

Arbetssätt

  • Vi grundar vårt arbetssätt i vår värdegrund och de 6 S:n.
  • Vi erbjuder Dig som Hospicegäst specialiserad palliativ vård som formas utifrån Dina behov och önskemål, dygnets alla timmar
    Vården är grundad på kunskap och beprövad erfarenhet med fokus på helhetssyn, värdighet, personlig integritet och respekt.
  • Vår ambition är att Du som gäst och Dina närstående skall känna trygghet och tillit samt få ett gott bemötande i en varm och hemlik miljö.

Självbild - att du får vara du

Självbestämmande - att du får vara delaktig i din vård på dina villkor

Symtomlindring - att du får optimal symtomlindring

Sociala relationer - att du får vara tillsammans med dem du önskar

Sammanhang - att du ges möjlighet att samtala om livet och döden

Strategier - att du ges möjlighet att uttrycka önskemål, tankar och känslor om tiden framöver

 

Anette Holmfred och Pernilla Tingström 

Våra Läkare

I det tvärfackliga teamet ingår läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Tillgång till sjukhuspräst, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast eller annan specialist kompletterar teamet. Hög sjukskötersketäthet och tillgång till läkare dygnet runt ger möjlighet till medicinska insatser oavsett tid på dygnet. Personalen har lång erfarenhet samt kompetens att ge lätt massage, så kallad taktil stimulering.

De närstående stöds under vårdtiden och efteråt enligt ett speciellt uppföljningsprogram.

Vi vill att våra gäster ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Ansvar och delaktighet i vårdbeslut är A & O. Att ha kontroll över sitt liv, sin situation och sin sjukdom är viktigt för såväl god vård som upplevelsen av egen värdighet.

Våra gäster ska kunna behålla normala relationer på ett hospice. Vi ser gärna att vänner och anhöriga vistas naturligt på Hospice Gabriel, det finns därför även möjlighet att övernatta.